Search

(Enter Author Names/Keywords)
Volume : Issue : Page :

 | 

Page 1 of 5 
  Prev   Next   Last >>
Search Result

Design, Synthesis and Pharmacological Properties of Peptidomimetics: A Review

Ahmad Junaid1, Pran Kishore Deb2, Ing Hong Ooi2,*, Dina El-Rabie1, Faridah Olubunmi Shuaib1 and Rajakumari Rajasingam1

PDF    HTML
 

Effect of Immersion in Cu(II)-Natural Zeolite on Copper Sorption and Colour Stability of Acrylic Resins

D. Irnawati1,*, W. Widjijono1, K. Wijaya2 and W. Asmara3

PDF    HTML
 

Effects of Moisture on Reaction of Hexamethylene Diisocyanate and HO-Terminated Poly(lactide-co-p-dioxanone) in DMF System

Meina Huang1,2,3,*, Shuang Cui1, Shaohu Xu1 and Fusheng Pan2

PDF    HTML
 

Synthesis and Thermal Properties of Carboxyl-Terminated Hyperbranched Polyesters

Jian Wang, Shi-Jie Niu, Yu-Qing Bai and Ming-Tao Run*

PDF    HTML
 

Preparation of Polyamine Wheat Straw Cellulose for Adsorption of Cd(II)

Jianqiang Li1, Daiqi Li1, Qingshan Pan2,*, Xianlan Chen2, Ling Shi2, Heping Yan2, Bo Zhou2, Shijuan Xu2, Jing Wang2, Gaozhang Gou2, Na Wu2, Dushu Huang2, Yunhui Long2, Wei Liu2,* and Meigui Ma3

PDF    HTML
 

Determination of 5 Photoinitiators, 6 Plasticizers and 9 Primary Aromatic Amines in Plastic and Canned Food Contact Materials by Gas Chromatography-Mass Spectrometry

Qin-Bao Lin1,2,*, He Li2, Ya-Kun Chen2, Yu-Mei Wu1, Shao-Jing Wu3, Zhi-Nan Chen3 and Zhi-Wei Wang1

PDF    HTML
 

Preparation and Luminescent Properties of White Light-Emitting Single-Phased Phosphor ZnWO4:Eu3+

Yong-Qing Zhai*, Xuan Li, Qian Zhao, Meng Wang and Yue Dong

PDF    HTML
 

Efficient Synthesis of a-Hydroxyacetophenone via Microwave Irradiation of a-Bromoacetophenone from Acetophenone

Haoshu Xu, Xueping Wu, Yun Ding, Chengjun Peng and Xinhua Peng*

PDF    HTML
 

Antioxidant Synergisms between Cymbopogon citratus Polyphenols and a-Tocopherol in DPPH Radical-Scavenging Assay

Xiao-Li Bao1, Hui-Hui Yuan2,*, Hong-Li Zhao1, Xue-Xiang Fang1, Bo Sun1 and Min-Bo Lan1,*

PDF    HTML
 

Electrochemical Oxidation of Benzyl Alcohol on Platinum Electrode with TEMPO in CH3CN/H2O

Jingmiao Yi, Jinjin Lu, Dandan Song, Meichao Li* and Zhenlu Shen*

PDF    HTML
 

A Green Protocol for Catalyst-Free Syntheses of Pyrazole in Glycerol-Water Solution

Zhen-Li Min, Qian Zhang, Xing Hong, Xiao-Lu Cao and Xia-Min Hu*

PDF    HTML
 

Synthesis of sec-Butyl Disulfide by Phase Transfer Catalysis

Xinqi Liu1, Jia Wang2, Songfang Zhao3 and Guoqin Hu2,*

PDF    HTML
 

Geometry and Vibration Spectrum of Marine b-Carboline Alkaloid

Yuanqiang Zhu1,*, Hong Su1 and Jianchun Guo2

PDF    HTML
 

Binary Ionic Liquid Mixtures as Electrolyte for Improving the Electro-Reduction of Nitrobenzene

Xinbiao Mao1, Yinxu Zhang1, Pingping Cai1, Fengqiang He1, Song Chen2 and Chun’an Ma1,*

PDF    HTML
 
Page 1 of 5 
  Prev   Next   Last >>