Search

(Enter Author Names/Keywords)
Volume : Issue : Page :

 | 

Page 1 of 5 
  Prev   Next   Last >>
Search Result

Akaganeite/Silica Yolk-Shell Structures for Removal of Cr(VI)

Weiwei Wang* and Jialiang Yao

PDF    HTML
 

Evaluation of an HPLC Method for Quality of Fructus of Ligustrum lucidum Ait Pieces

Lan Luan, Yong-Qing Xiao*, Li Li and Cun Zhang

PDF    HTML
 

Synthesis, Spectroscopic Properties of Boc-L-alanine Modified 1,8-Naphthyridine Ligands

Gaozhang Gou1,2, Bo Zhou1, Heping Yan1, Na Wu1, Shijuan Xu1 and Wei Liu1,2,*

PDF    HTML
 

Ultrasonic Effect on Wood Electroless Ni-P/nano-SiC Composite Coatings

Yanfei Pan, Jintian Huang*, Tongcheng Guo and Shaobo Zhang

PDF    HTML
 

Synthesis, Characterization and Flocculation Performance of Cationic Polyacrylamide P(AM-DMD)

Peng Zhang1,*, Xue Zhang1, Yanjun Zhang2, Bozhi Ren1, Xuemei Li1 and Wei Zhang1

PDF    HTML
 

A New Isoprenylated Aurone from the Flowers of Rosa damascene and Its Cytotoxicities

Huan Wang, Juan-Xia Yang, Jie Lou, Limei Li, Gui-You Liu, Qiu-Fen Hu, Yan-Qing Ye and Xue-Mei Gao*

PDF    HTML
 

A Novel Synthesis of Carboxylic Acid Oxime Esters Catalyzed by 2-(1H-Benzotriazole-1-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium Tetrafluoroborate

Wei Shi, Jiming Zhang*, Qin Zhou, Xingjian Wang, Xiaowei Qi, Lianyong Guo, Wanyong Ma and Jianhua Zhou

PDF    HTML
 

Synthesis, Thermal Behaviours and Crystal Structure of 1,1'-Dioxide-7,7'-bis(terfurazan[3,4-b:3,4'-d:3'',4''-f]azepine)

Huan Huo, Jun Dong*, Bo-Zhou Wang, Yan-Shui Zhou, Zhong-Xue Ge and Peng Lian

PDF    HTML
 

Synthesis and Structural Characterization of N-Amino Compounds

Ya-Nan Li*, Ning Liu, Peng-Fei Su, Ying-Lei Wang, Zhong-Xue Ge, Hui Li and Bo-Zhou Wang

PDF    HTML
 

Synthesis and Antifungal Activity of Aspirin Derivatives

Sumei Gao1, Zhihong Xu1, Xuesong Wang1, Hui Feng2, Ling Wang1, Yuanjiang Zhao1, Yue Wang1 and Xiaorong Tang1,*

PDF    HTML
 

Thermal and Morphological Studies on Bismaleimide Modified ZnO Nanoparticles

M. Vadivel1, M. Suresh Chandra Kumar1,*, V. Selvam1, Sutha Shobana2 and S. Arvind Narayan3

PDF    HTML
 

A New Cytotoxic Prenylated Chalcone from Desmodium renifolium

Jie Lou, Gui-You Liu, Huan Wang, Juan-Xia Yang, Limei Li, Qiu-Fen Hu, Yan-Qing Ye and Xue-Mei Gao*

PDF    HTML
 
Page 1 of 5 
  Prev   Next   Last >>