Search

(Enter Author Names/Keywords)
Volume : Issue : Page :

 | 

Page 1 of 7 
  Prev   Next   Last >>
Search Result

Cloning and Characterization of Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase from Orchid (Cymbidium goeringii)

Yun-Fang Tian1, Han Li2, Xiu-Yun Yuan3, Yu-Zhen Yang1 and Bo Cui3,*

PDF    HTML
 

Removal of Volatile Organic Compounds Using Biofilter

Yang Lv1,*, Chenguang Liu2, Zhenping Qu3 and Jia Wei4

PDF    HTML
 

Mechanical Behaviour of Titanium Oxide-Coated Vessel Stents

Zhonghua Min1, Nan Huang2, Hengquan Liu1,3,* and Qinyong Zhang1

PDF    HTML
 

Effect of Sintering Temperature on Electrical Conductivity, Hardness and Friction Properties of Cu/MgB2 Composites

Qing Yang1,2,*, Jinyang Huang1, Juntao Zou1,2 and Huitan Fu3

PDF    HTML
 

A Quantum Chemical of Frontier Molecular Orbit of 4-Amino-Cobalt Phthalocyanine

Juanqin Xue*, Meng Jiang, Fanglei Yu, Jing Ma and Xiao Zhao

PDF    HTML
 

Physical Simulation Test for Developing Composite Materials of Non-Hydrophilic Aquifuge in Water-Preserved Mining

Liqiang Ma1,2,3, Hai Sun1,2,3,*, Hui Wang1,2,3, Fei Wang1,2,3, Jixiong Zhang1,2,3 and Zhiyuan Jin1,2,3

PDF    HTML
 

Corrosion Mechanism of 12Cr2NiWVA Cylinder Liners

Zhiling Peng* and Heming Zhao

PDF    HTML
 

Molecular Mechanism of Nano-Hydroxyapatite Surface Changes from Hydrophilic to Hydrophobic

Xu Ran*, Xueying Yu, Jin He and Zhe Xiao

PDF    HTML
 

Atomization Characteristics of Gas-Liquid Two Phase Rotation Flow Spray Nozzle

Ling Shi1, Shuyong Han1, Wenbo Yuan2, Xiaodong Xiang2,* and Ganying Yao3

PDF    HTML
 

Hydrogeochemistry and Netpath Modeling of Groundwater in Taklimakan Desert, China

Jinglong Fan*, Xinwen Xu, Jiaqiang Lei and Shengyu Li

PDF    HTML
 

Molecular Dynamics Simulation of Mechanical Properties for Poly(vinyl pyrrolidone)/Poly(vinyl alcohol) Hydrogel

Y. Wang*, X. Li, Q. Wei, W. Chai, M. Yang and S. Wei

PDF    HTML
 

Adsorption of Surfactant on Sandstone Under Vibro-Energy

Jing Liu1,2,*, Chun-Sheng Pu1, Cheng-Yan Lin2 and Li-Ming Zheng1

PDF    HTML
 

Mechanics Properties on Glass Fiber Reinforced Polymer-Confined Concrete Short Columns

Juan Wang*, Junhai Zhao, Qian Zhu and Nan Li

PDF    HTML
 

Percolation Evolution and Characteristics in the Formation Process of Pores for Porous Graphite

Qili Wang1,*, Min He2, Yaqun He1, Yafei Hu1 and Qi Liu3

PDF    HTML
 

Tailoring Pore Shapes of Catalysts for Diesel Hydrodesulphurization

R. Guo1,2, B.X. Shen1,*, X.C. Fang1,2, C.M. Yang2 and C. Peng1,2

PDF    HTML
 
Page 1 of 7 
  Prev   Next   Last >>