Search

(Enter Author Names/Keywords)
Volume : Issue : Page :

 | 

Page 1 of 7 
  Prev   Next   Last >>
Search Result

Chemical Environment Influence the Incidence of Childhood Autism: A Review

Rong-Rong Yu*, Yun Xu, Yong-Gu Wang and Fei-Yue Qiu*

PDF    HTML
 

Applications of Microcalorimetry in Environmental Sciences: A Review

X.Q. Ning, W.W. Qiao, L. Zhang and X. Gao*

PDF    HTML
 

Zi-Quan Liu*, Fang-Jun Kan, Shuang-Xin Xu, Rui-Cui Liu and Fu-Yi Jiang

X.Q. Ning, W.W. Qiao, L. Zhang and X. Gao*

PDF    HTML
 

Evaluation of Aroma Components in Chinese Southwest Tobacco by Headspace Gas Chromatography-Mass Spectrometry

Lijun Wu1, Zhijun He1, Yusong Wu1, Jinyun Liu1, Chunzi Li2, Jinli Cao2, Baoxing Wang1,* and Shungeng Min3,*

PDF    HTML
 

Adsorption of Acetylene on CuCl(111) Surfaces Using Density Functional Theory

Lihua Jiang1, Lihua Kang1, Bin Dai1,* and Jinli Zhang1,2,*

PDF    HTML
 

Antioxidation Mechanisms of Catechin, Epicatechin and Quercetin Using Linear Solvation Energy Relationship

Y. Jin1, Y.D. Cheng1, K.H. Row2, Y.S. Jin3, Y.H. Xuan4 and M.J. Jin5,*

PDF    HTML
 

Kinetics of Bacterial Reduction of Hematite by Acidithiobacillus ferrooxidans-r4A1FC2B3

Derya Tekin1,*, Sedat Yörük1 and Engin Kocadagistan2

PDF    HTML
 

Flow-Injection Chemiluminescence Determination of Ceftezole Sodium Based on its Enhancing Effect on Luminol-Potassium Ferricyanide System

Ruiqiang Wang1,*, Rui Wang2, Yuanzhe Xie2, Yi Wang1, Juan-Juan Pu1, Cuiping Lin2, Qiang Li2, Zhigang Li2 and Ruiyong Wang2,*

PDF    HTML
 

Preparation of Alkali Swelling Chitosan and its Freezing-Swelling Behaviour

Min Fan1,2, Qiaoling Hu1,* and Fuxin Yang2

PDF    HTML
 

Synthesis of New Strobilurin Derivatives with Modified 1,3,5-Triazine Moiety

Xiu Yang1, Yao-lei Zhang2, Yu-liang Wang1, Tian Chen2 and Juan Luo1,*

PDF    HTML
 

Antioxidant, Antiinflammatory and Anticancer Activities of Amaranthus viridis L. Extracts

Ying-Shan Jin1, Yonghao Xuan2, Manli Chen1, Jinchuan Chen, Yunzhe Jin3, Jiyu Piao3 and Jun Tao4,*

PDF    HTML
 

Steam Consumption on Solvent Recovery Distillation of 1500t/a Propylene Oxide Pilot Plant: Simulation and Optimization

Yi-Chuan Li1, Ben-Xian Shen1, Wei-Guo Xiao2, Lei Wang1,2 and Ji-Gang Zhao1,*

PDF    HTML
 

Determination of Volatile Organic Compounds in Pepper Seeds by GC/MS

Qing Huo1, Zhenpeng Wang2,*, Shaoxiang Xiong2 and Rongjian Shi3

PDF    HTML
 

Isolation of Isoaurone from the Tobacco Stem and its Anti-tobacco Mosaic Virus Activity

Zhihua Liu1,2, Jingmei Hang2, Wei Zhao2, Yuanxing Duan2, Yaming Wan1,* and Mingming Miao2,*

PDF    HTML
 
Page 1 of 7 
  Prev   Next   Last >>